Webbfloran

Webbfloran innehåller 124 vanliga växter, mossor och lavar i Finland. Den innehåller inga ormbunksväxter. Bilderna kompletteras med texter, utbredningskartor och diagram. Om en växt liknar en annan växt mycket, är namnet på den andra växten angiven.

Växtens namn
Det svenska namnet kommer först, sedan det latinska och sist det finska.

Texterna
I texterna berättar vi kort hur du lättast känner igen växten, om den är giftig, hur den kan användas och om den är fridlyst. Dessutom finns det lite kuriosa kring några växter.

Sälgens honblommor
Karta och diagram
Kartan anger växtens utbredning i Finland. Den förekommer i det färglagda området.
Diagrammet till vänster anger blomningstiden. Månaderna är utmärkta med siffrorna 3-10, vilket betyder mars-oktober. Blomningen startar vanligen tidigare i södra Finland än i norra Finland.
Diagrammet till höger anger hur hög växten brukar bli. Skalan är i centimeter för örter och ris och i meter för träd och buskar. Växtens höjd varierar mycket beroende på tillgången på näring, vatten och höjd över havet.
För mossor och lavar finns ingen karta som anger utbredning och inte heller diagram med blomningstid och mossans/lavens höjd.

Webbfloran är planerad och sammanställd av en arbetsgrupp som består av docent Irmeli Palmberg, FM Sara Kåll, ped.mag. Staffan Weckman och redaktör Gerd Mattsson-Turku. Professor Jouko Rikkinen har fungerat som sakkunnig. Webbfloran upprätthålls av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio.

Källor: Vår flora i färg, Norstedts Förlag AB; Vilda blommor i våra marker, Bonniers Förlag, Suomen Puu ja pensaskasvisto, Dendrologiska sällskapet r.f; Retkeilykasvio, Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy.